Saturday, June 30, 2012

Sejarah Singkat Cianjur

Kahatur urang sunda sadaya, dina kasempetan ieu simkuring baris netelakeun kirang langkungna perkawis sejarah Cianjur. Sateuacana simkuring cumarios, langkung ti payun seja syukuran Alhamdulillah ka Gusti Nu Maha Suci anu mana kalayan widi-Na, urang sadaya tiasa jabung tumalapung di buana maya ieu, oge di paparin nikmat anu ageng kalayan di paparin kasehatan. Sholawat miwah salam, mugiya didugikeun salalawasna ka Jungjunan Alam Nabi Muhammad S.A.W, katut kulawargina, sahabatna, tabi'it-tabi'in., sareng ka urang sadaya salaku umatna.. Amin.. Ya Robbal 'Alamin...

Numutkeun kana sejarah, Cianjur awalna diadegkeun ku Raden Aria Wiratanu anu mangrupikeun putra R.A. Wangsa Goparana Dalem Sagara Herang tina kaping 12 Juli 1677.Waktos akhir kakuasaan Mataram, di tatar Priangan palih kulon aya hiji wilayah politik anyar anu katelah Padaleman Cianjur anu pusat pemerentahana di Cikundul. Titinggal Dalem kahiji yasana Aria Wira Tanu atanapi tina masa pemerentahan Aria Wira Tanu II, Cianjur jadi kabupaten. Hal ieu dicirikeun ku ayana pengakuan ti VOC  ku ayana Aria Wira Tanu II anu janten Regent (Bupati) Cianjur tina warsa 1691. Aria Wira Tanu II janten Bupati Cianjur dugi ka tahun 1707. Aria Wiratanu II oge tiasa disebatkeun Bupati Cianjur munggaran anu kenging pengakuan ti VOC.

Asal muasalna ngadegna Ibukota Kabupaten Cianjur nyaeta di Pamoyanan anu teu lami. Tina masa pemarentahan Aria Wira Tanu III anu ngajabat Bupati Cianjur ti taun 1707-1726, Ibukota Kabupaten Cianjur ngalih ke kampung Cianjur. Ku pangersa Aria Wira Tanu III ieu, Kampung Cianjur ditataan dugika janten hiji nagri nu layak yandang sebutan Ibukota Kabupaten.

Ku yasana ieu Aria Wira Tanu III mantena katelah pendiri Kabupaten Cianjur. Mantena oge parantos ngajantenkeun Cianjur sentra produsen kopi di Tatar Priangan. Ku ayana kitu, VOC maparin pangbubungah mangrupi Wilayah Politik ka Bupati Cianjur ieu. Hal ieu teh munggaran pisan pikeun masa pemarentahan Gubernur Jenderal Van Swoll, anu ngajabat antara taun 1713 dugika 1718. Daerah anu dipaparinkeun Van Swoll ka Bupati Cianjur nyaeta Distrik Jampang anu ayana di palih wetan Cianjur kidul.

Waktos eta Distrik Jampang parantos dicicingan ku kirang langkung 300 Kepala Keluarga (huisgezinen). Tina masa Aria Wira Tanu IV ngajabat antara taun 1727–1761, Tatar Cianjur  ngalegaan deui ku lebetna wilayah Cibalagung sareng Cikalong. Dina mangsa kadatangan Daendels, Cianjur sakirangna ngalaman tilu kali panataan wilayah.

Ku ayana Daendels di Cianjur oge karaos ku ayana pangwangunan infrastruktur diantawisna jalan raya. Taun 1808, diwangun Jalan Raya Pos (Grote Postweg) anu nyambungkeun tungtung kulon sareng tungtung wetan Pulau Jawa. Cianjur anu salahsawiosna wilayah liliwatan Jalan Raya Pos ieu, pikeun Jawa bagean Kulon, pangwangunan jalan ieu diantawisna ngalangkungan Batavia-Buitenzorg-Puncak-Cianjur-Bandung-Sumedang. Salain jalan oge diwangun sasak salahsawiosna di Wahangan Cisokan. Ngalihna kakuasaan ti pamerintah Kolonial Belanda ka Inggris Taun 1811, tina waktos anu sakedap oge mawa pangaruh ka Wilayah Cianjur.

Ngadegna Cianjur janten Wilayah Politik aya patula patalina sareng perpindahan kesatuan masyarakat atanapi cacah katurunan Aria Wangsa Goparana ti Sagaraherang ke wilayah-wilayah di sapanjang aliran walungan nu aya di Cianjur sepertos Cibalagung, Cirata sareng wahangan Cijagang atanapi Cikundul. Sakumaha penduduk Priangan sanesna, penduduk Cianjur mangrupikeun Etnis Sunda. Umumna masyarakat Sunda mata pencaharian utamana kana tatanen. Aya tilu pepelakan nu ngaruh tina kehirupan sosial ekonomi masyarakat Cianjur, nyaeta kapas, tarum sareng kopi.

Ti dasawarsa munggaran abad ka-19, Cianjur hente dicicingan ku penduduk pribumi hungkul, tapi penduduk golongan dengen oge seueur, hususna golongan Eropa sareng Cina hente langsung ningalikeun posisi penting di Cianjur sacara ekonomis.

Salain Padaleman Cikundul, waktos eta di Cianjur aya sababaraha padaleman sanesna, sepertos Padaleman Cipamingkis, Cimapag, Cikalong, Cibalagung sareng Cihea. Waktos eta Cianjur dipingpin ku Raden Aria Wira Tanu Datar IV yang katelah Bupati nu taat tina ngajalankeun agama. Bupati ieu oge gaduh perhatian anu ageng pikeun perkembang seni budaya, khususna seni bela diri Pencak Silat atanapi Maen pho.

Sakitu anu kapihatur, kirang langkungna simkuring neda di hapunten bilih aya kalepatan....

Hurip Sunda...!!!

Cag ....!

Sumber : www.sundanet.com

Reactions:

1 comments:

Tong hilap comentarna..