Saturday, June 30, 2012

Naskah Upacara Adat Sunda


 
NASKAH PROSESI UPACARA PANGBAGEA
SISWA-SISWI PINUNJUL KELAS IX MTS AKHLAQIYAH
SUKANGALIH PACET
TAHUN AJARAN 2011-2012

PROLOH    Upacara Pangbagea Siswa-siswi pinunjul kelas IX MTs Akhlaqiyah Tahun Ajaran 2011- 2012 dikawitan.......!


GENDING   :  (Bubuka 1)
ADEGAN    :  1. Juru siap midang

PROLOH    nitih wanci nu mustari
                     tepung taun nu milangkala
                     mangsa lawas geus karandapan
                     pungkaan lulus banglus rahayu
                     seuweu siwi harapan nagri
                     geus tutas talabil ilmi
                     kiwari rek diistrenan...................

GENDING   :  (BUBUKA 2)
ADEGAN    : 2. KI SUNDA NGAWITAN MAPAY

PROLOH    :  midang tandang mani gandang
                     rek ngalanglang palataran
                     boh bisi aya karaman
                     mamang lengser pulang anting
                     ngatur siswa nu garinding
                     heunte weuleh sura seuri
                     bangun anu bungah ati
                     mamang lengser bageakeun
                     nu rek tandang tos keseuleun
                     mamang lengser tong cileureun
                     bisi aya nu tinggaleun

GENDING   : (RAJAH)
ADEGAN    :  3. KI SUNDA NGARAJAH SINEMBAH
                     4. JURU PAYUNG MIDANG
                     5. PONGGAWA MIDANG
                     6. DAMIANG MIDANG
                     7. SADAYA JURU MAPAG PANGANTEN

PROLOH    bray sing bengras, bray sing bengras
                     nyaangan nu lalampahan
                     bray sing bengras, bray sing bengras
                     nyarengan nu makalangan

                     bray sing caang, bray sing caang
                     lir sang surya narawangan
                     bray sing caang, bray sing caang
                     masing lenglang herang mencrang

                     ngawitan ngalengkah mencar
                     seja ngambah pancen anyar
                     lumampah anu munggaran
                     neruskeun harepan jembar

ADEGAN    :  8.ACARA GUNTING PITA
GENDING   : (SIEUPAN)

PROLOH    deg randeg sapangadeg.......!
                     didieu tetep geus deket
                     pita nu nganteng ngahalangan lawang saketeng.......
                     lir pipinding panyilir asih,
                     hahalang panyinglar tresna
                     prak kiwari geura singraykeun.....geura bukakeun......!
                     geura gunting ku gunting kaasih
                     kalayan neda widi ti Gusti Nu Maha Suci.....

ADEGAN    : 9. juru sadayana mapag panganten dugi ka caket panggung
                     10. panganten di handap panggung, juru kabagi dua sapalih kaluhur panggung

PROLOH    : pihatur ka keresana pupuhu MTs Akhlaqiyah
                     disarengan ku pupuhu komite linggih ka panggung
                     kanggo kemban sawer minangka pangjurung laku kalulusan pinunjul MTs Akhlaqiyah taun ajaran 2011-2012 nu bade miang tandang makalangan pikeun ngahontal cita-cita

ADEGAN    : 11. PROSESI SAWER PANGANTEN
GENDING   : (RAJAH, PAPATET, KINANTI, PAYO)

PROLOH    disawer dina bangbarung, jig indit ka bumi asih
                     nyekel buana sorangan, diri sing manjing walagri
                     jiwa digjaya waluya, dibarengan sugih ati
                     disawer bari dipayung....
                     papayung dina usik,
                     dina ringkang kumeleundang, da eling-eling kapawit
                     eling kaindit-inditan nawaetu dina ati................

ADEGAN    : 12. PANGANTEN NAEK KAPANGGUNG
                     13. PROSESI SUNGKEMAN PANGANTEN
GENDING   : (PAPATET)

PROLOH1  : Anaking.....!
                     3 taun anu kalangkung .......
                     hideup cunduk di ieu sakola,...
                     pikeun maruluh elmu nu laluhung
                     datang pikeun nyiar atikan anu sampurna........
                     nya salira eta pisan anaking
                     hideup paheuyeuk-heuyeuk lengeun,
                     paantay-antay panangan...............
                     dina enggoning ngulik pangarti,
                     nyiar luang dina daluang, jeung ti pada urang,
                     tapi kiwari, anaking...!
                     cunduk waktu anu tangtu,
                     nitih wanci anu mustari,....
                     ninggang mangsa anu sampurna,..
                     pikeun hidep lekasan nyiar atikan di ieu sakola,...
                     tapi lain hartina hideup geus tamat teu kudu diajar,...
                     lain......, lain....., lain....., anaking......!
                     tuh tingali..... masih loba keneh gunung anu kudu dijugjug,
                     masih keneh lega sagara anu kudu di sorang,
                     kukituna anaking, mun ngalengkah mawa Bismillah,

                     leumpang dibarung ku iman,
                     ditameng leber wawanen,
                     rancage migawe pancen,
                     eling kana titincakan,
                     ngadali simpay kaeling
                     tong poho ditemah widi

PROLOH 2 : ibu........!
                     bapak guru......!
                     teu saat-saat golontor kanyaah ibu,
                     teu peugat-peugat tataman kaheman bapa,
                     3 taun lamina abdi cunduk di ieu sakola,
                     pikeun maluruh elmu nyiar atikan anu sampurna,
parantos ngariweuhkeun ibu sinareng bapa guru,
matak nyusahkeun manah dina mangsa ngatik ngadidik abdi sadayana,
langkung tipayun abdi neda dihapunten,
neda agung cukup lumur jembar hampura nu di teda,
sangkan taya nu nyungkelit sumarambah dina bayah,
neda dihampura tiluhur sausap rambut, tihandap sahibas dampal,
pamugi ngahapunten samudaya kalepatan....

ibu...!
bapa guru...!
abdi sadaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan,
kersa rehing parantos ngatik ngadidik,
kalayan hirup henteu luput tina pangaping sareung pangjaring,

ibu...!
bapa guru...!
abdi sadaya neda pidu’a rehing dina denget ayena
estuning hirup bakal ngambah sagara kahirupan nu anyar,
anu pinasti pinanggih jeung rupa-rupa gogoda,
anu temahna matak ngahambat kana jalan kahirupan,
kuhal sakitu neda pidu’a ti ibu sareung bapa guru,
pamugi abdi sadaya mugiya aya dina panangtayungan gusti nu maha agung,
kalayan hirup teu kaluar tina jalan ajaran agama...

ibu...!
bapa guru...!
hatur nuhun tina sagala rupi yasa ibu bapa guru salami ieu,
anu teu tiasa diukur ku tangtungan umur,
kalayang diteang ku robahna zaman....
pileuleuyan..... pileuleuyan......pileuleuyan.....,
ibu....., bapa guru......

PROLOH 1 :  anaking.................
Teu kendat-kendat ibu sinareung bapa pikeun ngahampura ka hideup sadayana,
Dina mangsa katukang, hamo peugat-peugat pidu’a ti ibu sunareung bapa,
Kanggo hideup sadayana, anu salawasna ngadu’a dina unggal renghap nafas...
Pileuleuyan geulis...........
Pileuleuyan kasep...........
Poma hideup ulah poho kana temah wadi,
Bral..... geura ngambah jalan anyar, beber layar tarik jangkar,
Pikeun ngambah sagara kahirupan anu nyata,
Kalayan pidu’a ibu bapa guru salawasna bakal mareungan lengkah hideup sadayana.....

ADEGAN    : 14. Prosesi pamasrahan ijazah ka siswa-siswi pinunjul/panganten

PROLOH    : pihatur ka kersana........................................ linggih ka panggung kanggo masrahkeun ijazah ka lulusan pinunjul MTS AKHLAQIYAH taun ajaran 2011-2012

PROLOH    :     duh anaking.....................
Teu karasa kiwari ngajadi bukti,
Hideup geus tamat diajar,
Nungtut elmu nyungsi harti,
Tapi hideup sing gumarti,
Tong poho kana piwuruk,
Minangka tanda pamungkas, prasasti keur ajen diri,
Geura tampa...geura tampa ijazah anu utama

ADEGAN    : 15.PROSEI SEREN TAMPI SISWA-SISWI KELAS IX MTS AKHLAQIYAH
16. KEDAL LISAN LISAN PAMASRAHAN ANU BARIS DIDUGIKEUN KU KERESANA IBU/BAPAK PUPUHU...........
17.KEDAL LISAN PANAMPIAN TI PIHAK WALI SISWA ANU BARIS DIWAKILKEUN KU KERSANA IBU/BAPA................
18. PROSESI RAMAE TAMAH SISWA-SISWI KELAS IX MTS AKHLAQIYAH SADAYANA NAEK KALUHUR PANGGUNG

PROLOH    :  MUNG SAKITU ANU KAPIHATUR ACARA PROSESI PANGBAGEA SISWA-SISWI KELAS IX MTS AKHLAQIYAH TAUN AJARAN 2011-2012,
MUGIYA APANJANG APUNJUNG,
CAG,, AH...................!

Pacet, 1 Juni 2012
Disusun ku,


    Zaelani Syahron
Reactions:

1 comments:

  1. Rada telat kang postingna abdi ti kamari milari ieu

    ReplyDelete

Tong hilap comentarna..